decorative imagedecorative image

PUBLICATIONS

Wearable Fiber Optic Technology Based on Smart Textile: A Review

Wearable Fiber Optic Technology Based on Smart Textile: A Review

Zidan GongZiyang XiangXia OuyangJun ZhangNewman LauJie ZhouChi Chiu Chan*
Shape memory ankle–foot orthoses

Shape memory ankle–foot orthoses

Jianming ChenJinlian Hu*Aaron K. L. LeungCheng ChenJun ZhangYuanchi ZhangYong ZhuJianping Han
Flexible Pressure Sensors for Cardiovascular Monitoring

Flexible Pressure Sensors for Cardiovascular Monitoring

Ningqi LuoJun ZhangXiaorong DingZhiqiang ZhouQuan ZhangYuanting ZhangShihchi ChenJinlian Hu Ni Zhao*